شورای فنی

اعضا

محمد حسین شکری

شورای فنی

حسن امیرنیا

شورای فنی

علی رضا خزایی

شورای فنی

نادر کرجی

شورای فنی

بهنام امیر محمدی

شورای فنی

امور فنی

اعضا

مریم نظری

مسئول امور فنی بانوان

داوران

اعضا

علی رضا خزایی

داور

مسابقات

اعضا

محمد گلپیر

مسئول مسابقات

آزمون

اعضا

محمود قنبر زاده

مسئول آزمون

آموزش

اعضا

حامد ولی

مسئول آموزش

انفورماتیک

اعضا

شایان برجسته

مسئول انفورماتیک

روابط عمومی

اعضا

امیررضا مدنی

مسئول روابط عمومی