استاد ارشد جعفر نوایی

رئیس سبک
محمد جعفری دبیر سبک هاپکیدو GHA ایران

استاد محمد جعفری

دبیر سبک

استاد ولی الله یداللهی

نایب رئیس سبک

؟

نایب رئیس بانوان سبک

عسگر بیش بین

هیئت رئیسه سبک

مهدی نظری منظم

هیئت رئیسه سبک

استاد

هیئت رئیسه سبک

استاد

هیئت رئیسه سبک